Strona rozwoju zawodowego

Połącz się z nami

Jesteś połączony? Zaloguj się.

Co interesuje Cię najbardziej?

Co Ci najbardziej odpowiada?

Połącz się z nami

lub
Czy chodziło Ci o @

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji

Klikając przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Bisnode Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, nr KRS: 0000228478) (dalej: „Administrator” lub „Bisnode”), danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (ta zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bisnode.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 2, 00 - 844 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: bisnode.rodo.pl@bisnode.com.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przy użyciu ww. adresów.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

realizacji bieżącego procesu rekrutacji (podstawy prawne:

w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

w zakresie danych osobowych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie tych innych danych osobowych wyrażona poprzez dobrowolne podanie ich w zgłoszeniu rekrutacyjnym),  

prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami - jeżeli wyrazisz bądź wyraziłeś na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO , tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych),

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na:

ustalaniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną przez Bisnode rekrutacją,

możliwości dokonywania profilowania kandydatów do pracy w systemie Teamtailor, o którym mowa w pkt. 9 poniżej.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji (np. dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami czy dostawcy usług IT) oraz inne podmioty z grupy BISNODE.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Bisnode?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, posiadasz prawo do: dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO), żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO), a także - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody - cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem adresów podanych w pkt. 1 powyżej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu poprzez stosowanie w systemie Teamtailor filtrów wyszukiwania mających na celu analizę kandydatów i ich ocenę pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy.

Bisnode nie będzie jednak podejmował decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych (w tym na opisanym wyżej profilowaniu) i wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływających.

Czy podanie danych osobowych jest wymagane?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją: nie dłużej niż do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody,

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji: przez okres maksymalnie 1-ego roku od daty wyrażenia zgody lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Niezależnie od powyższego - na wypadek konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną przez Bisnode rekrutacją - Twoje dane osobowe, w niezbędnym zakresie, będą przechowywane maksymalnie przez rok od momentu zakończenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 

Proszę sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej

W celu zalogowania się na platformie Connect, musisz potwierdzić wiadomość e-mailową, którą do Ciebie wysłaliśmy.